Závěrečná zpráva o realizaci projektu

[Obsah] [Zpět na stránku projektu] [PASNET]


predchozi  obsah dalsi

3. Rozšíření páteřního oblaku sítě s ATM technologií

Jedním z hlavních cílů projektu bylo rozšířit technologii ATM do dalších uzlů a zajistit tak v maximální míře podporu řešení vědeckých a výzkumných projektů dostatečnou přenosovou kapacitou a nabídkou pokročilých služeb technologie ATM.

Porovnáním obrázků obr. 2. a obr. 3. je možné získat představu, jak se za dobu řešení projektu páteřní oblak s technologií ATM rozrostl a jaké jsou plány v blízké budoucnosti. Způsob rozšiřování je možné rozdělit na dvě oblasti - jednak se jednalo o samotné rozšiřování infrastruktury, především však šlo o nákup a instalaci nových aktivních prvků s podporou technologie ATM ve stávajících lokalitách.

obrázek 2 - ATM páteř sítě Pasnet v roce 1998

Protože investiční dotace přidělené pro tento projekt byly vyčerpány již v průběhu prvních dvou let řešení projektu, je podrobné zdůvodnění čerpání těchto prostředků a konkrétní specifikace nově zakoupených a instalovaných zařízení součástí průběžné zprávy o řešení projektu v roce 1999, která je přiložena. Jmenovitě se jedná především o pořízení ATM přepínače Cisco LS1010 pro lokality FF UK - Palachovo nám., GFÚ AV ČR na Spořilově a MBÚ AV ČR v Krči. Investiční prostředky byly dále použity na povýšení původních ATM přepínačů LS1010 v lokalitách 1LF - Na Bojišti a RUK na Ovocném trhu a na povýšení páteřních tras mezi lokalitami OVC Dejvice - RUK Ovocný trh - 1LF Na Bojišti moduly OC12, které zvyšují přenosovou kapacitu na 622 Mbs. V neposlední řadě pak bylo z poskytnutých investičních prostředků realizováno povýšení klíčových IP směrovačů UK (lokalita RUK na Ovocném trhu) a AV ČR (lokalita UTIA na Mazance).

obrázek 3 - Současná ATM páteř sítě Pasnet

Za upozornění dále stojí rozšiřování oblaku páteřní sítě z vlastních prostředků nositele projektu. Uveďme především rozšíření optické infrastruktury do lokality Hybernská (Filosofická fakulta UK), Veleslavín (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK), plánované rozšíření sítě optických vláken (formou pronájmu) pro lokalitu Jinonice či plánované připojení ATM sítě v Motole (2LF, nemocnice Motol) mikrovlnným spojem s kapacitou 34Mbs. Zařízení s ATM technologií již byla instalována v lokalitách Hybernská (LS1010) a Jinonice (CAT 5509), v příštím roce se předpokládá instalace dalších ethernet. přepínačů s ATM rozhraním (FSV UK, IZV UK, …). AV ČR jako spolunositel projektu v souladu s řešeným projektem pořídila z vlastních prostředků ATM přepínač LS1010 pro lokalitu AV ČR Florenc a podílela se na povýšení kapacity páteřních tras zakoupením OC12 modulů pro spoj 1LF Na Bojišti - UTIA na Mazance (vědecké a výzkumné projekty řešené ve spolupráci s některým z ústavů AV ČR na Mazance tak mohou od loňského roku na Mazance využívat přenosové kapacity 622 Mbs).

Ve spolupráci s řešiteli projektu sítě národního výzkumu TEN155CZ jsme v letošním roce zrealizovali povýšení vlastního připojení sítě Pasnet do sítě TEN155CZ (taktéž na 622 Mbs) a dokončili tak dílčí úkol povyšování páteřních tras. Uživatelé sítě Pasnet tak mohou i v příštích letech bez omezení využívat informačních zdrojů dostupných přes síť národního výzkumu TEN155CZ a realizovat i projekty s velkými nároky na propustnost sítě.

V současné době je možné připojené lokality rozlišit podle toho, jaké služby jsou v dané lokalitě nabízeny, zhruba do následujících tří kategorií.

Především jde o lokality s plnou podporou technologie ATM - tj. v dané lokalitě je instalován ATM přepínač, který umožňuje plné využití kapacity, QoS (včetně nativního ATM) a služby virtuálních sítí.

obrázek 4 - Možnosti poskytování QoS v lokalitách sítě Pasnet

Ve druhé skupině jde pak o lokality s omezenou nabídkou QoS, kde není možné standardně připojit zařízení využívající "nativní ATM". Jedná se o lokality, kde jsou umístěny směrovače s ATM rozhranním typu CISCO 4700, CISCO 7500, jejichž novější IOS (Internetworking operating system) umožňuje kromě ATM VLAN ještě v závislosti na HW platformě částečně využít ATM QoS. Toho je možné využít např. pro zajištění preference některých IP sítí před ostatními (viz např. služba UBR+ pro LANE). V těchto lokalitách použitá optická infrastruktura umožňuje v případě potřeby instalovat dočasně ATM přepínač a zajistit tak po dobu nezbytně nutnou i podporu nativních ATM aplikací (např. po dobu konání videokonference,…).

Poslední skupinu pak tvoří lokality, kde stejně jako ve skupině druhé je možné využít veškerých služeb technologie ATM pouze dočasně za podmínky instalace ATM přepínače. Standardně instalované aktivní prvky nabízejí pouze služby virtuálních sítí (VLAN). Jedná se typicky o lokality s instalovaným ethernetovým přepínačem s ATM uplinkem, které obvykle neumožňují využívat specifických vlastností ATM technologie (podpora ATM technologie se v těchto produktech omezuje pouze na implementaci LANE klienta).

Konkrétní nabídku ATM služeb v jednotlivých lokalitách zachycuje obrázek 4. Čtvrtou skupinu zde tvoří lokality, které k dispozici technologii ATM nemají a využívají pouze standardní IP konektivitu.


predchozi  obsah dalsi

 12.12. 2000 webmaster@pasnet.cz